Loader
PRIVACY POLICY DSORG.DE Hartelijk dank voor uw interesse in DS ORG . Om de diensten rond DS ORG te kunnen aanbieden, hebben wij enkele gegevens over u nodig. Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en verwerken deze altijd in overeenstemming met de geldende regelgeving voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Met dit privacybeleid willen wij u volledig informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verwerken en over uw rechten als betrokkene. 1. Verantwoordelijke en algemene informatie Uw gegevens worden verwerkt door DS ORG , Milter Str.24, 48231, Warendorf, telefoon: 49 1627531355, e-mail: support@DS ORG .de (dienstverlener in de zin van de Duitse Telemediawet (TMG) en verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO)). Wij bedoelen deze ook wanneer wij uitdrukkingen als "wij" of "ons" gebruiken. Een uitzondering is de gegevensverwerking in het kader van de zogenaamde "Page Insights" op onze Facebook Fanpages (zie punt 11 hieronder); hiervoor zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Onze diensten zijn bedoeld voor het algemene publiek en niet voor kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van gebruikers die volgens de relevante nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd. 2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens In het algemeen kunt u gebruikmaken van onlinediensten waarvoor geen betaling of registratie is vereist, zonder persoonsgegevens te verstrekken. In bepaalde gevallen verwerken wij echter de persoonsgegevens die in punt 3 worden opgesomd. In principe gebeurt dit alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website of app, alsmede onze inhoud en diensten. Verder verwerken wij persoonsgegevens in verband met het gebruik van DS ORG als u deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een inschrijving, een prijsvraag, een aanvraag bij ons of bij het afsluiten van een abonnement of omdat hiervoor een andere wettelijke grondslag bestaat (zie punt 4.). Indien u dit niet wenst, zult u helaas niet of niet in volle omvang gebruik kunnen maken van onze diensten. 3. categorieën van verwerkte gegevens Zodra u DS ORG gebruikt, verzamelt ons systeem automatisch informatie uit het computersysteem van de oproepende computer. Onder andere de volgende gegevens kunnen worden verzameld: - Informatie over het type browser en de gebruikte versie. - Besturingssysteem van de gebruiker - ID van het mobiele apparaat - Datum en tijdstip van toegang - Webanalysegegevens / pseudonieme gebruiksprofielen (cookie-ID, advertentie-ID, enz.) - Websites van waaruit de gebruiker toegang heeft tot onze website - Websites waartoe de gebruiker via onze website toegang heeft Daarnaast verwerken wij de volgende persoonsgegevens indien er een contractuele relatie tussen u en ons bestaat of u de gegevens op andere wijze aan ons hebt doorgegeven: - Persoonlijke stamgegevens (naam, adres, geboortedatum) - Communicatiegegevens (telefoonnummer, e-mailadres) - Contractstamgegevens (contractuele relatie, product- of contractbelang, bestelhistorie) - Inloggegevens met wachtwoord - Opmerkingen, bijdragen, etc. - Werknemersgegevens (naam, adres en communicatiegegevens, contractstamgegevens en facturatiegegevens, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, denominatie, werkterrein, sociale uitkeringen, inkomstenbelastinggegevens, sociale gegevens, bankgegevens, gegevens voor personeelsadministratie en -controle, toegangs- en toegangscontrolegegevens) 4. rechtsgrondslag en doeleinden van de verwerking Wij verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van een of meer van de mogelijke rechtsgrondslagen. Volgens de GDPR kunnen persoonsgegevens met name worden verwerkt op basis van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, indien toestemming is gegeven, op basis van een gerechtvaardigd belang of een wet, en voor de bescherming van vitale of openbare belangen. Registratie is vereist voor het aanbieden van bepaalde inhoud of diensten op onze website. Elke gebruiker kan zich gratis registreren door DS ORG een bijnaam, e-mailadres en een wachtwoord te verstrekken, waarbij uw registratiegegevens aan ons worden doorgegeven. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens gebeurt ter uitvoering van de gebruiksovereenkomst tussen ons en de gebruiker, Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Op het internet heeft elk apparaat een uniek adres nodig, het zogenaamde IP-adres, voor de overdracht van gegevens. De ten minste tijdelijke opslag van het IP-adres is technisch noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Wij korten de IP-adressen vóór elke verwerking af en verwerken ze alleen anoniem. In het geval van verwerkingen die niet onder een of meer van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, wordt de verwerking uitgevoerd indien deze noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang en niet zwaarder weegt dan uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden op basis van een integrale belangenafweging (art. 6 lid 1 sub f DSGVO). Een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke. Indien de verwerking van persoonsgegevens hierop is gebaseerd, is ons gerechtvaardigd belang met name de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders. Ons gerechtvaardigd belang om u op maat gemaakte producten te kunnen aanbieden, u te kunnen informeren over onze producten, innovaties en kwaliteitskenmerken en onze diensten en producten voortdurend te kunnen verbeteren, vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking ten behoeve van Big Data, direct marketing (eigen reclame en reclame van derden), op gebruik gebaseerde online reclame, web/app-analyses en reclamescores (het samenbrengen van verschillende selectiecriteria voor geschikte reclame). Zie punt 9 voor meer informatie over webanalysediensten. Ons gerechtvaardigd belang bij fraudepreventie, netwerk- en informatiebeveiliging en het waarborgen van de betrouwbaarheid van onze dienstverlening of producten dient ook als rechtsgrondslag voor de verwerking van bepaalde gegevens. Een ander legitiem belang is de functionaliteit van de bedrijfsactiviteiten, op basis waarvan de verwerking wordt uitgevoerd voor interne administratieve doeleinden (bijv. adresbeheer / facturering). Wij beroepen ons ook op ons gerechtvaardigd belang voor de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie wanneer wij persoonsgegevens van betrokkenen verwerken in onze rapportage. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang (zie punt 14.). In het geval dat de gegevens worden verwerkt voor een ander doel dan is aangegeven toen de gegevens werden verzameld, wordt een compatibiliteitscontrole uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (4) DSGVO. Verdere verwerking is dan alleen toegestaan als het oorspronkelijke doel verenigbaar is met het nieuwe doel of is toegestaan op basis van een afzonderlijke rechtsgrondslag. Erkende verenigbare doeleinden zijn onder meer de indiening, uitoefening of verdediging van civiele vorderingen, tenzij er sprake is van een hoger belang van de betrokkene. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen van de wijziging van het doel. Indien het nieuwe doel niet verenigbaar is met het doel dat werd vermeld op het ogenblik van de verzameling, zal een nieuwe verzameling plaatsvinden op basis van een nieuwe rechtsgrondslag. Ook in dit geval zullen wij u op de hoogte brengen van de wijziging van het doel. 5 Plaats van verwerking Wij geven uw persoonsgegevens zelf niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve in gevallen waarin dit is toegestaan volgens de GDPR. Of derden met wie u zelf een contractuele relatie hebt (zoals met Facebook, als u een Facebook-account hebt) gegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte, valt buiten onze kennis en invloed. Wij verwerken ook gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Om de bescherming van uw persoonlijke rechten ook in het kader van deze gegevensoverdrachten te waarborgen, maken wij gebruik van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie volgens Art. 46 (2) lit. c DSGVO bij het structureren van de contractuele relaties met de ontvangers in derde landen. Deze zijn te allen tijde beschikbaar op http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF. U kunt deze documenten ook bij ons opvragen via de onderstaande contactmogelijkheden. Voor de VS heeft de Europese Commissie op 12.7.2016 een besluit genomen dat er een passend niveau van gegevensbescherming bestaat onder de regelgeving van het EU-VS Privacy Shield (adequaatheidsbesluit, art. 45 DSGVO). Voor meer informatie - onder meer over de certificering van de dienstverleners die wij gebruiken - kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov. Wij maken alleen gebruik van Amerikaanse dienstverleners die zijn gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. 6. Doorgifte van uw gegevens aan derden Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als de doorgifte noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen en dit uiteraard gebeurt met of samen met een andere aanbieder (bijv. in het geval van samenwerkingsverbanden), wij anderszins wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om de gegevens door te geven, of u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Om onze service te kunnen verlenen, kunnen geselecteerde persoonsgegevens worden doorgegeven aan bepaalde afdelingen binnen ons bedrijf. Dit omvat medewerkers van de afdelingen Accounting, Product Management, Marketing en IT. In bepaalde gevallen maken wij ook gebruik van externe dienstverleners of gelieerde ondernemingen die in opdracht van ons gegevens voor ons verwerken volgens instructies. Dergelijke dienstverleners zijn contractueel door ons verplicht als verwerkers in overeenstemming met de strikte vereisten van de GDPR en mogen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. De door ons gebruikte verwerkers verlenen met name de volgende diensten voor ons: Abonnementenbeheer, Contentaanbeveling, Hosting, Enquête-/commentiedienst(en), Onderhoud en Ondersteuning, en Web/App Analytics. De overdracht van gegevens aan verwerkers vindt plaats op basis van Art. 28 (1) DSGVO, of als alternatief op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de economische en technische voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van gespecialiseerde verwerkers, Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien dit is toegestaan volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, geven wij persoonsgegevens door aan autoriteiten, bijvoorbeeld de politie of het openbaar ministerie (art. 6 lid 1 lit. c DSGVO). De doorgifte van deze gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om misbruik te bestrijden, strafbare feiten te vervolgen en vorderingen veilig te stellen, te doen gelden en af te dwingen en dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens niet worden geschonden, Art. 6 (1) lit. f DSGVO. 7 Cookies en soortgelijke technologieën Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser op uw apparaat opslaat in een aangewezen map. Ze kunnen onder andere worden gebruikt om vast te stellen of u een website al eerder hebt bezocht. Als u daarmee instemt, kunnen ook inloggegevens voor een onlinedienst in cookies worden opgeslagen, zodat u deze inloggegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u de pagina oproept. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID. Wij gebruiken twee soorten cookies. Enerzijds technisch noodzakelijke cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn, en anderzijds optionele cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen. Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod zo voortdurend optimaliseren. Meer informatie over de afzonderlijke analysediensten vindt u in punt 9. van dit privacybeleid. Advertenties worden meestal door derde aanbieders aangeboden. Deze kunnen informatie over uw bezoeken gebruiken, indien toegestaan door uw apparaatinstellingen, zodat advertenties kunnen worden weergegeven voor producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Specifieke contactinformatie zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer wordt in geen geval doorgegeven. U kunt het plaatsen van cookies door ons op elk moment verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als u de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website volledig gebruiken. Bij het gebruik van apps wordt in plaats van de cookie een technologie met een vergelijkbare functie gebruikt.Wij kunnen voor dergelijke doeleinden een reclame-identificatie gebruiken die door de fabrikant van het besturingssysteem van uw apparaat ter beschikking wordt gesteld "Identifier for Advertisting" (IDFA) voor iOS-apparaten of "Google Advertising ID" voor Android-apparaten. De reclame-identifier is niet gerelateerd aan de app, maar is als zodanig gekoppeld aan uw eindapparaat. Met behulp van deze reclame-identifier kan Media Impact reclamecontent leveren op basis van uw gebruik van de apps (zogenaamde "behavioral advertising"). Het doel is om gebruikers op deze manier interessantere en relevantere reclame te tonen dan mogelijk zou zijn zonder de analyse van de overeenkomstige gebruiksgegevens.Als de reclame-identifier van uw eindapparaat niet mag worden gebruikt voor gedragsgerichte reclame, kunt u uw apparaat dienovereenkomstig instellen: Als u een eindapparaat van de fabrikant Apple gebruikt: Open de instellingen en selecteer daar het item "Privacy". Onder het item "Reclame" kunt u nu de functie "Geen advertentietracking" activeren. Als u een eindapparaat met het Android-besturingssysteem gebruikt: Open de app "Google Instellingen" en selecteer daar het item "Advertenties". U kunt dan de optie "Op interesse gebaseerde advertenties uitschakelen" activeren. Cookies kunnen u niet als persoon identificeren. Het gebruik van cookies is in elk geval gerechtvaardigd op basis van ons legitieme belang bij een vraaggerichte vormgeving evenals de statistische evaluatie van DS ORG (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). 8. Google reCAPTCHA Om voldoende gegevensbeveiliging bij het indienen van formulieren te garanderen, gebruiken wij in bepaalde gevallen de service reCAPTCHA van de firma Google Inc. Deze dient in de eerste plaats om te onderscheiden of de invoer door een natuurlijke persoon of door een machinale en geautomatiseerde verwerking wordt gedaan. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google. De afwijkende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google Inc. zijn hier van toepassing. Meer informatie over de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Google Inc. vindt u op http://www.google.de/intl/de/privacy of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 9. web/app-analysediensten Om onze inhoud voortdurend te verbeteren en aan te passen aan de interesses van onze gebruikers, evenals om op gebruik gebaseerde online reclame weer te geven, gebruiken we enkele diensten die gegevens verzamelen op onze website of in de app en deze voor ons analyseren. Als deze dienstverleners zelf geen voor de verwerking verantwoordelijken zijn in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving, verwerken zij de gepseudonimiseerde gebruikersgegevens altijd in overeenstemming met de instructies op basis van een contractuele verwerkingsovereenkomst. U kunt de individuele analysediensten te allen tijde voor de toekomst deactiveren. In het volgende vindt u meer informatie over de door ons gebruikte analysediensten: Google AdWords Wij hebben Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentiedienst waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de resultaten van de zoekmachines van Google en in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden opgeven, waardoor een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat ophaalt. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf bepaalde zoekwoorden verspreid naar themarelevante websites. De exploitatiemaatschappij van de Google AdWords-diensten is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Het doel van Google AdWords is reclame te maken voor onze website door op de websites van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine interesserelevante reclame weer te geven en op onze website reclame van derden weer te geven. Wanneer een betrokkene via een advertentie van Google op onze website terechtkomt, wordt door Google op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene een zogenaamde conversie-cookie opgeslagen. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Een conversie-cookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. De conversie-cookie wordt gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online-winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen, voor zover de cookie nog niet is verlopen. Via de conversie-cookie kunnen zowel wij als Google nagaan of een betrokkene die via een AdWords-advertentie op onze website terecht is gekomen, een verkoop heeft gerealiseerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd. De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons werd verwezen, d.w.z. om het succes of het falen van de respectieve AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google aan de hand waarvan de betrokkene kan worden geïdentificeerd. Door middel van de conversie-cookie wordt persoonlijke informatie, zoals de door de betrokkene bezochte websites, opgeslagen. Telkens wanneer de betrokkene onze websites bezoekt, worden daarom persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden verstrekken. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google AdWords is geplaatst, te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene in een van de door hem gebruikte internetbrowsers de link https://www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen. Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google Analytics Wij hebben Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over van welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde referrers), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de optimalisering van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame. De exploitant van het onderdeel Google Analytics is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.Wij gebruiken de add-on "ga(`set', 'anonymizelp', true) voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze add-on wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort en geanonimiseerd door Google, indien de toegang tot onze websites afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons onlinerapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website. Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie te plaatsen wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Door het oproepen van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door ons wordt geëxploiteerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende Google Analytics-component toe aangezet om gegevens aan Google door te geven met het oog op een online-analyse. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens provisieberekeningen mogelijk te maken. Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld de toegangstijd, de plaats van herkomst van een bezoek en de bezoekfrequentie van de betrokkene aan onze website, opgeslagen. Telkens wanneer de betrokkene onze websites bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden verstrekken. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics en met betrekking tot het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene onder de link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. een browser add-on downloaden en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die onder zijn controle valt, wordt verwijderd of gedeactiveerd, bestaat de mogelijkheid om de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren. Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. Google DoubleClick Wij hebben op deze website componenten van DoubleClick by Google geïntegreerd. DoubleClick is een merk van Google, waaronder voornamelijk speciale online marketingoplossingen aan reclamebureaus en uitgevers worden verkocht. De exploitatiemaatschappij van DoubleClick by Google is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. DoubleClick by Google draagt gegevens over aan de DoubleClick-server bij elke impressie, evenals bij kliks of andere activiteiten. Elk van deze gegevensoverdrachten leidt tot een cookieverzoek aan de browser van de betrokkene. Indien de browser dit verzoek aanvaardt, plaatst DoubleClick een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Het doel van de cookie is de optimalisering en weergave van reclame. De cookie wordt onder meer gebruikt om voor de gebruiker relevante reclame te plaatsen en weer te geven en om rapporten over reclamecampagnes op te stellen of deze te verbeteren. Bovendien wordt de cookie gebruikt om te vermijden dat dezelfde advertentie meermaals wordt weergegeven. DoubleClick gebruikt een cookie-ID, die nodig is om de technische procedure te verwerken. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om te registreren welke advertenties reeds in een browser zijn weergegeven, om dubbele plaatsingen te vermijden. Voorts stelt de cookie-ID DoubleClick in staat conversies te registreren. Conversies worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer een DoubleClick-advertentie eerder aan een gebruiker is getoond en de gebruiker vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder. Een DoubleClick cookie bevat geen persoonsgegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter aanvullende campagne-identificatoren bevatten. Een campagne-id dient om de campagnes te identificeren waarmee de gebruiker reeds in contact is geweest. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door ons geëxploiteerde website wordt opgeroepen, waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de betreffende DoubleClick-component toe aangezet om gegevens aan Google door te geven met het oog op onlinereclame en de afrekening van provisies. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van gegevens die Google ook gebruikt om provisieoverzichten te genereren. Google kan onder andere bijhouden dat de betrokkene op bepaalde links op onze website heeft geklikt. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kunnen reeds door Google geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist. Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van DoubleClick by Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/de/policies/. 10 Externe links Op onze pagina's treft u links aan die verwijzen naar pagina's van derden. DS ORG heeft geen invloed op de vraag of de exploitanten van deze sites zich houden aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. 11. Bewaartermijn Wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang wij daartoe gerechtigd zijn en het doel van de verwerking niet is opgehouden. Voor de duur van de opslag van persoonsgegevens geldt de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of voor het afsluiten van een overeenkomst. 12 Contactgegevens en uw rechten als betrokkene Bij vragen en suggesties over gegevensbescherming en om uw rechten als betrokkene te doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: Jannik Schwarz Gegevensbescherming Milter Str. 24 48231 Warendorf datenschutz@dsorg.de Voor zover het gaat om gegevensverwerking in verband met Page Insights op onze Facebook Fanpage (die u hier kunt vinden), fungeert Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland als gemeenschappelijk aanspreekpunt en verwerkt alle verzoeken om de bovengenoemde rechten te doen gelden. Informatie en rectificatie U kunt te allen tijde (eenmaal per jaar) kosteloos informatie van ons ontvangen over de vraag of wij persoonsgegevens over u verwerken en ook specifiek welke gegevens over u worden opgeslagen, alsmede een kopie van de opgeslagen gegevens opvragen. U kunt ook onjuiste gegevens laten corrigeren en aanvullen. Verwijdering, beperking en het recht om te worden vergeten U kunt verzoeken om verwijdering en beperking van uw persoonsgegevens. Wij wijzen u erop dat er wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens te bewaren, bijvoorbeeld voor contracten tegen betaling, zoals de aankoop van een abonnement op DS ORG, en dat wij uw gegevens daarom niet altijd volledig mogen wissen. In dat geval zullen uw gegevens worden gemarkeerd met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken. Gegevensoverdraagbaarheid In voorkomend geval hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te laten overdragen aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen. Dit is echter niet van toepassing indien de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door een voor de verwerking verantwoordelijke aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen. Herroeping / bezwaar U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen op het hierboven vermelde contactadres. In het bijzonder kunt u tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de toezending van nieuwsbrieven te allen tijde schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maken op het adres datenschutz@dsorg.de of Milter Str. 24 Warendorf met werking voor de toekomst, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de transmissiekosten volgens de "prime rates". Bovendien hebt u te allen tijde het recht om op grond van uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd of openbaar belang. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. In geval van bezwaar zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Indien wij persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing door gebruik te maken van het hierboven vermelde contactadres. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Bovendien hebt u het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Klachtrecht Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, alsmede de mogelijkheid om een rechtsmiddel in te stellen. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal de klager informeren over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel. Geautomatiseerde besluitvorming Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.